Gebruiksvoorwaarden

De app wordt gepubliceerd door

SCIENSANO

Een openbare instelling opgericht door de Belgische wet van 25 februari 2018
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Brussel
BELGIË

Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te Brussel onder het nummer 0693.876.830

Zorg ervoor dat u deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig leest.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de basis voor uw gebruik van de Coronalert-App («CAA») en eventuele toekomstige versies daarvan (patches, updates en upgrades) («App») en het gebruik van eventuele andere diensten die al beschikbaar zijn of door de SCIENSANO in verband met de App ter beschikking worden gesteld.

De afzonderlijke verklaring inzake gegevensbescherming maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Lees ook de verklaring inzake gegevensbescherming aandachtig door.

De App is beschikbaar in de Apple App Store voor alle iOS-apparaten en in Google Play voor alle Android-apparaten.

De algemene voorwaarden voor apps van Apple of Google zijn niet van toepassing op SCIENSANO. SCIENSANO is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van de App en voor eventuele juridische claims die u met betrekking tot de App heeft.

U bevestigt dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden wanneer u de App installeert en gebruikt.

Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de App niet installeren of gebruiken (of moet u deze verwijderen) en kunt u geen van de gerelateerde diensten of systemen gebruiken. Dit heeft geen invloed op de rechten onder open source licenties met betrekking tot de broncode van de App.

U bent nog steeds verantwoordelijk voor de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden als u het apparaat waarop de App is geïnstalleerd aan een derde partij geeft en zij de App gebruiken.

De App is bedoeld voor gebruik door iedereen die 18 jaar of ouder is. Iedereen die jonger is dan 18 jaar mag de App alleen gebruiken met toestemming van zijn of haar ouders of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

 

1. Welke functies heeft de app?

Het doel van de Coronalert App is om de infectieketens van SARS-CoV-2 in een vroeg stadium te verstoren. Het is de bedoeling om mensen snel op de hoogte te brengen van elk contact dat ze hebben gehad met geïnfecteerde personen en van elke mogelijke blootstelling aan het virus. Dit zal mensen in staat stellen om zichzelf te isoleren en de verspreiding van de SARS-CoV-2 pandemie te beperken.

De belangrijkste kenmerken van de App worden hieronder uiteengezet. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Ze vormen geen juridisch bindende specificaties of enige overeenkomst dat bepaalde functies beschikbaar moeten zijn.

Achtergrond app

De App draait op de achtergrond op uw apparaat en slaat automatisch willekeurige ID’s (rolling proximity identifiers) die door andere apparaten in de buurt worden geproduceerd, op en versleutelt deze. De App verzamelt regelmatig een lijst van willekeurige ID’s (tijdelijke blootstellingssleutels) via de Sciensano Services voor die personen die zich vrijwillig hebben geregistreerd als zijnde geïnfecteerd. Het vergelijkt deze met de willekeurige ID’s die al op het apparaat zijn opgeslagen en identificeert elke situatie waarin een infectie had kunnen worden doorgegeven.

De App is alleen in staat om ontmoetingen met andere personen te identificeren en te registreren als de App ook is geïnstalleerd op een apparaat dat door die persoon wordt gedragen en als die persoon aan alle voorwaarden voor het gebruik van de App voldoet. De App is niet in staat om te registreren of de gebruiker contact heeft gehad met andere personen als zodanig.

Waarschuwing van risico vol contact

U krijgt een melding als u bent blootgesteld aan iemand die een bevestigde infectie heeft. Deze melding bevat instructies over wat u vervolgens moet doen. Dit kan inhouden dat u contact opneemt met een medische professional of de plaatselijke volksgezondheidsdienst en/of dat u zich thuis isoleert.

Kennisgeving van de testresultaten

Zodra u bent getest op een SARS-CoV-2 infectie, kunt u de App gebruiken om het digitale testmeldproces te starten.

Positief resultaat

Als uw SARS-CoV-2 test positief is, kunt u de App gebruiken om vrijwillig uw eigen willekeurige ID’s te publiceren die door de App zijn geregistreerd voor de laatste 14 dagen als diagnosetoetsen. Dit stelt andere gebruikers van de App in staat om op hun eigen apparaten te controleren of ze in die periode mogelijk blootstelling aan u hebben gehad.

2. Wat doe ik als ik ben blootgesteld aan een bevestigd geval?

Als de App u meldt dat u bent blootgesteld aan een bevestigd geval, ontvangt u ook informatie over wat u vervolgens moet doen. Deze instructies zijn niet juridisch bindend, maar SCIENSANO raadt u wel aan ze op te volgen. De aanbevelingen waarnaar hierboven wordt verwezen hebben geen invloed op de toepasselijke wettelijke of contractuele verplichtingen of officiële vereisten over wat te doen in het geval van een blootstelling aan een bevestigd geval. U moet nog steeds voldoen aan dergelijke verplichtingen of vereisten.

De App kan en mag niet worden gebruikt om enige vorm van medische diagnose te stellen.

De melding betekent niet dat u SARS-CoV-2 heeft. Het betekent alleen dat u de afgelopen 14 dagen bent blootgesteld aan iemand met een bevestigd geval van SARS-CoV-2 en dat u mogelijk ook geïnfecteerd bent.

Het is mogelijk dat u een waarschuwing van risico vol contact ontvangt die niet accuraat is. Uw toestel kan bijvoorbeeld een blootstelling registreren op een moment dat u niet in de buurt van uw toestel bent of terwijl iemand anders het gebruikt. Blootstellingen kunnen ook verkeerd worden geregistreerd als gevolg van bestaande beperkingen in de contact-/nabijheidsmeting.

3. De app beschermt je niet tegen infectie

De App dient om de infectieketens te verstoren.

De App beschermt u niet tegen besmetting met SARS-CoV-2.

De App vermindert uw eigen persoonlijke risico op infectie niet.

U kont nog steeds besmet geraken met SARS-CoV-2 zonder dat de App u op de hoogte stelt van de blootstelling aan de persoon die u mogelijk heeft geïnfecteerd: de App registreert niet al uw contact met andere mensen. Dit kan zijn omdat andere mensen de App niet gebruiken, u uw apparaat niet altijd op u heeft staan of u de App niet altijd heeft geactiveerd. Er zijn ook bepaalde beperkingen op het gebied van contact-/nabijheidsmeting.

De App stelt u alleen op de hoogte van potentiële blootstellingen aan bevestigde gevallen. De App moet uw contact met een bevestigd geval hebben geregistreerd en de geïnfecteerde persoon moet de waarschuwingsfunctie van de App hebben geactiveerd. Het activeren van de waarschuwingsfunctie is vrijwillig en niet alle geïnfecteerde personen kunnen dit doen.

Gebruik de App in combinatie met de andere relevante voorzorgsmaatregelen en officiële vereisten.

 

4. Waarschuwingsfunctie

U kunt de App gebruiken om andere mensen waarmee u contact heeft gehad te waarschuwen dat u positief heeft getest op SARS-CoV-2. U mag de waarschuwingsfunctie alleen activeren als uw positieve testresultaat afkomstig is van een goedgekeurd testlaboratorium.

Gebruik van de waarschuwingsfunctie zonder goede reden

Het is mogelijk dat u de waarschuwingsfunctie niet zonder goede reden activeert en dat kan ernstige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor schade aan andere getroffen personen.

In het geval dat het gebruik van de App niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt SCIENSANO zich het recht voor om gebruikers de toegang tot de App te ontzeggen.

 

5. Technische voorschriften

Om de App te kunnen gebruiken moet aan de volgende technische eisen worden voldaan

U heeft een dataverbinding nodig

Bepaalde kenmerken van de App zijn gebaseerd op centrale diensten en systemen die via de SCIENSANO Services worden geleverd. Deze functies zijn dus alleen beschikbaar als uw apparaat een internetverbinding heeft die toegang tot de SCIENSANO Services mogelijk maakt. Sommige of alle functies van de App zullen niet beschikbaar zijn als u geen dataverbinding heeft. Hetzelfde geldt wanneer uw apparaat is uitgeschakeld of in de vliegtuigmodus staat.

De App moet draaien en geactiveerd zijn

De App Muss moet op uw apparaat draaien (op de voorgrond of achtergrond) en moet geactiveerd zijn. Hiervoor moet u de App lanceren. Als u de App niet start, of de App deactiveert of afsluit, zal deze geen ontmoetingen met andere mensen registreren en geen willekeurige ID’s genereren die door andere apparaten kunnen worden opgeslagen. U zult de App opnieuw moeten starten als u uw apparaat opnieuw opstart (bijvoorbeeld na het uitschakelen, wanneer de batterij leeg is of na een update van het besturingssysteem).

Instellingen op uw apparaat

U moet ook de Bluetooth-functies (BLE) op uw apparaat activeren en de App toegang geven tot deze functies.

Controleer de instellingen op uw apparaat om te zien of deze functies geactiveerd zijn en toegankelijk zijn voor de App.

U moet er zeker van zijn dat u de laatste versie van de App gebruikt.

SCIENSANO kan af en toe updates voor de App publiceren. U dient deze updates zo snel mogelijk te installeren en ervoor te zorgen dat u altijd de nieuwste versie van de App gebruikt. Het gebruik van oudere versies van de App kan leiden tot technische problemen of verstoringen.

U moet de nieuwste versies van iOS of Android hebben.

De App maakt gebruik van functies die specifiek door Apple op iOS en Google op Android zijn geïmplementeerd.

Controleer de instellingen op uw toestel om er zeker van te zijn dat u de nieuwste versies van iOS of Android gebruikt om technische problemen of verstoringen te voorkomen.

 

6. Beperkingen van de app

De App is ontworpen om u te helpen bij het identificeren van blootstellingen die u hebt gehad aan mensen die vervolgens een positieve testuitslag hebben gekregen. Maar u moet altijd onthouden dat de App bepaalde beperkingen heeft.

Een daarvan is dat, terwijl de App voortdurend willekeurige ID’s (rolling proximity identifiers) uitzendt, hij alleen met bepaalde tussenpozen willekeurige ID’s van andere apparaten ontvangt. De vensters voor het ontvangen van gegevens in de App zijn zeer kort. Al deze functionaliteiten zijn gebaseerd op het onderliggende Exposure Notification Framework van Apple en Google en kunnen door deze bedrijven op elk moment worden gewijzigd.

De Bluetooth-signaalverzwakking wordt gebruikt voor de proximiteitsmeting. Een lagere signaalverzwakking betekent in wezen dat het andere apparaat dichterbij is. Een hogere signaalverzwakking betekent dat het andere apparaat verder weg is (d.w.z. een afstand van meer dan twee meter) of dat er iets tussen de twee apparaten is dat het signaal blokkeert. Dit kan iets zijn als een muur of een tas met daarin het apparaat, maar het kan net zo goed een mens of een dier zijn.

 

7. Gebruikersrechten

U krijgt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie, die niet in sublicentie mag worden gegeven, om de App te gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

 

8. Belangrijke informatie over beschikbaarheid en veranderingen

Geen aanspraak op een specifieke functionaliteit

De App wordt u ter beschikking gesteld in de vorm waarin deze door SCIENSANO wordt gepubliceerd. SCIENSANO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking van de App of de SCIENSANO Diensten en komt geen specifieke eigenschappen of kwaliteiten met u overeen. U kunt geen aanspraak maken op een specifieke functionaliteit of samenstelling van de App of de SCIENSANO Services. SCIENSANO heeft het recht om te allen tijde wijzigingen in de App aan te brengen en gehele of gedeeltelijke functies te verwijderen of extra functies aan de App toe te voegen.

Geen garantie op beschikbaarheid

SCIENSANO kan de werking van de App en de SCIENSANO Services te allen tijde beperken of opschorten. U heeft geen aanspraak op de continue beschikbaarheid van de App of een van de bijbehorende diensten en systemen, inclusief de SCIENSANO Services, noch wat betreft de individuele kenmerken, noch wat betreft het systeem als geheel.

SCIENSANO garandeert niet de beschikbaarheid of de prestaties van de SCIENSANO-diensten. De SCIENSANO Services kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud of een storing. Dit kan in bepaalde gevallen enige tijd duren. De functionaliteit van de App zal gedurende dergelijke periodes beperkt of volledig onbeschikbaar zijn.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

SCIENSANO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. U zult gevraagd worden om in te stemmen met dergelijke wijzigingen wanneer u de App lanceert. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u de App en de SCIENSANO diensten niet meer gebruiken en moet u de App van uw apparaat verwijderen.

 

9. Geen garantie

SCIENSANO bepaalt zowel de kenmerken als het ontwerp van de App en de SCIENSANO Services. In dit verband komt SCIENSANO geen specifieke eigenschappen of kwaliteiten met u overeen en heeft u geen recht om specifieke kenmerken in de App op te nemen of deze op een specifieke manier te ontwerpen. De App wordt geleverd in de conditie en met de functies die SCIENSANO heeft geïmplementeerd toen deze werd gepubliceerd in de Apple App Store of Google Play.

SCIENSANO zal bij het leveren van de App en de SCIENSANO-diensten redelijke zorgvuldigheid in acht nemen. SCIENSANO doet geen andere toezeggingen of garanties met betrekking tot de App of de SCIENSANO Services en garandeert dat in het bijzonder niet:

  • u de App of de Services zonder enige onderbreking kunt gebruiken of dat deze vrij zijn van fouten.
  • de App en de SCIENSANO Services zullen niet onderhevig zijn aan verliezen, corruptie, aanvallen, virussen, interferentie, hacking of andere veiligheidsgerelateerde kwesties
  • U bent als enige verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging op uw apparaat en alle systemen die ermee verbonden zijn, inclusief de gegevensbeveiliging van alle andere apps die op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

 

10. Speciale voorwaarden voor de ios-versie van de app

De volgende voorwaarden zijn van toepassing als u de App bij de Apple App Store koopt en deze met het iOS-besturingssysteem gebruikt.

Toestemming voor gegevensgebruik

U stemt ermee in dat de SCIENSANO met regelmatige tussenpozen technische gegevens en bijbehorende informatie (met name technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en uw randapparatuur) verzamelt en gebruikt om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten die u in verband met de App worden aangeboden te vergemakkelijken. SCIENSANO mag deze informatie gebruiken om haar producten te verbeteren of u diensten of technologie aan te bieden, mits dit gebeurt zonder uw identiteit bekend te maken.

Onderhoud en ondersteuning

Als uitgever van de App is SCIENSANO als enige verantwoordelijk voor het onderhoud en de ondersteunende diensten voor de App in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Apple neemt geen enkele verplichting op zich om enige onderhouds- of ondersteuningsdiensten met betrekking tot de App te leveren.

Apple is niet aansprakelijk voor dienstonderbrekingen

U kunt Apple op de hoogte stellen in het geval van een onderbreking van de service die van invloed is op de App. Voor zover wettelijk toegestaan heeft Apple geen verdere verplichtingen in het geval van dergelijke dienstonderbrekingen.

Productaansprakelijkheid

Apple is niet aansprakelijk voor enige claims van u of derden met betrekking tot de App of het gebruik of het bezit van de App. Dit omvat productaansprakelijkheidsclaims, claims op basis van de App die niet voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten en claims op grond van consumentenbeschermings- en gegevensbeschermingswetten of vergelijkbare wetten.

Inbreuk op IE-rechten van derden

In het geval dat derden claims indienen als gevolg van de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door de App of uw bezit of gebruik van de App, is Apple niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de oplossing of de uitvoering van dergelijke claims als gevolg van de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Amerikaanse embargo’s en sancties

Door deze Gebruiksvoorwaarden te erkennen, bevestigt u dat u zich niet in een land bevindt dat onderworpen is aan een embargo door de regering van de Verenigde Staten van Amerika of dat door de regering van de Verenigde Staten van Amerika wordt beschouwd als een land dat terrorisme ondersteunt en dat u niet bent geplaatst op een lijst van verboden of beperkte partijen die door de regering van de Verenigde Staten van Amerika wordt bijgehouden.

De rechten van Apple als derde-begunstigde

U erkent en aanvaardt dat Apple een derde-begunstigde is onder deze Gebruiksvoorwaarden en dat Apple daarom deze Gebruiksvoorwaarden tegen u kan afdwingen. De contractpartijen behouden zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de rechten van Apple, te wijzigen of te beëindigen. Hiervoor is geen toestemming van Apple nodig.

 

11. Slotbepalingen

Correct gebruik van de App / blokkeren van gebruikers in geval van misbruik

U mag de App en de SCIENSANO diensten alleen gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik. In het geval van misbruik van de App of de SCIENSANO Services behoudt SCIENSANO zich het recht voor om gebruikers de toegang tot de App en de SCIENSANO Services te ontzeggen.

Diensten van derden

Indien u gebruik maakt van diensten van derden in verband met toegang tot de App, met inbegrip van telecommunicatiediensten om een gegevensverbinding te verkrijgen, bent u verantwoordelijk voor het dekken van de bijbehorende kosten en het naleven van de relevante voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Dit heeft geen invloed op de wettelijke bepalingen inzake beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, ook niet in het land waar u als consument woont.

Scheidbaarheid

Mocht een van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. De ongeldige bepalingen worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien dit voor een van de partijen onredelijk zwaar zou zijn, zijn de gehele gebruiksvoorwaarden niet meer geldig.